Khoa Y ĐHQG-HCM 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2023
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0829810874 (Tư vấn phụ huynh)

Điểm chuẩn năm 2022

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

Ngành  THPT   UTXT   ĐGNL  Y khoa   26,45 & ...

Điểm chuẩn năm 2022

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

Ngành  THPT   UTXT   ĐGNL  Y khoa   26,45 & ...

Điểm chuẩn năm 2022

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

Điểm chuẩn năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Kết hợp kết quả học THPT và văn bằng chứng nhận chuyên môn (dự kiến)

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải thỏa các điều kiện sau: - Có văn bằng Y sĩ Y học cổ truyền; - Tốt nghiệp THPT ...